Narva Lasteaia Kirsike eestikeelsele õppele üleminekukava (2023 — 2027).

Eestikeelsele õppele ülemikukava koostas 2023. aasta septembris lasteaia töörühm: juhtkond, lasteaia eesti keele õpetajad, rühmaõpetajad, teised pedagoogid ja nõustaja osalemisel. Üleminekukava on mõeldud 5 aastaks. Kava kajastab 5 valdkonda: eestvedamine ja juhtimine, personali juhtimine, ressurside juhtimine, õppe-ja kasvatustegevus ja koostöö huvigruppidega. Sel õppeaastal õpivad eesti keelt C1 tasemele- 6 pedagoogi ja üks õpetaja abi, 6 pedagoogi parandavad ja toetavad keelt, neil on juba olemas C1. B2 õpivad-5 inimest, B1- 9 inimest, A2- 2 inimest.

 

Lasteaia hetkeseisu olukord.

Lasteaed Narva lasteaed Kirsike
Õpetajate arv kokku

(õppealajuhataja, õpetaja, logopeed, tugispetsialist)

27
Õpetajate arv kokku, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele 18
Õpetajate arv kokku, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele 9
Õpetajate abi arv kokku (õpetaja abi, assistent) 17
Õpetajate abi arv kokku, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele 1
Õpetajate abi arv kokku, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele 16

 

 

Töötajate vajadused alates 01.09.2024.a. (arvestades mudelit üks õpetaja C1 ja kaks abiõpetajat B2).

Lasteaias tegutseb 11 rühma neist: 3 sõimerühma, 2 tasandusrühma, 6 aiarühma, muusika-ja liikumisõpetajad, lasteaia logopeed, 2 rühma logopeedi).

 Töötajate arv, kellel puudub C1 Töötajate arv, kellel puudub B2
Rühmaõpetaja – 4 inimest Abiõpetajad -12 inimest
Liikumisõpetaja- 1 inimene  
Lasteaia logopeed- 1 inimene  
Rühma logopeedid- 2 inimest  
Kokku: 8 pedagoogi C1 Kokku: 12 abiõpetajat B2

 

Tegevused, mis valmistavad 2023/2024. õa-l ette eestikeelsele õppele üleminekut 2024/2025. õpeaastaks

 • Juhtimine ja eestvedamine
 • Eesti keele kursuste korraldamine läbi Töötukassa (2 korda nädalas- teisipäevati, neljapäevati,4 t nädalas )
 • HARNO nõustaja taotlemine (oktoober, november- 2023, jaanuar -2024)
 • Keelekohvuku korraldamine personalile lasteaia baasil (1 kord nädalas- kolmapäevati 1 t nädalas, läbiviijad Eesti keele rühmaõpetajad)
 • Õppe ja kasvatuskorraldus, õppe- ja kasvatusprotsess
 • Rühmade eesti keele metoodikate kasutamise vaatlus ( õa jooksul)
 • Lastele on korraldatud õppekäigud ja õppereisid eesti keeles ( õa jooksul)
 • HEV-lastele õppetöö korraldus eesti keeles (eesti keele õppetunnid 2 korda nädalas)
 • Õppe- ja kasvukeskkond
 • Etendused lastele eesti keeles ( 1 kord 3 kuu jooksul, läbiviijad eesti keele rühmaõpetajad)
 • Lasteaia üritused on eesti keeles ( eesti rahvakalendri päevade tähistamine )
 • Lastele on loodud keelekeskkond: lugemispesa, õppe- ja mängunurgad
 • Õppematerjal
 • Õppematerjalid valmistatakse ette eesti keeles ja kasutatakse õppetegevusteks ja ruumides ( õa jooksul)
 • Koostöö kogukonnaga
 • Täiskasvanute kooliga koostöö eesti keele õppimiseks;
 • Tihe koostöö hoolekoguga;
 • Teiste eesti haridusasutuste koostöö (koolid, lasteaiad, muuseumid, õppekeskused, ainesektsioonid jne);
 • Eesti keele maja
 • TÜNKiga koostöö tudengide värbamiseks ja koolituste osalemiseks
 • Projektid
 • Projektides osalemine (PRIA, KIK, Erasmus+)
 • Huvitegevus- ja huviharidus
 • Malering (osaliselt eesti keeles,2 kord nädalas- teisipäeviti ja reedeti, 1 t nädalas)
 • Lapsevanemate nõustamine
 • Infotunnid, infomaterjalid, koosolekud, veebiseminarid, mis on seotud eestikeelsele õppele üleminekuga, nõustamine.
 • Koostöö pidajaga
 • Nõustamine, infotundid, koolitused, seminarid, sh veebiseminarid, koosolekud

 

 

 1. Juhtimine ja eestvedamine
Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 Vastutavad isikud
Personali eestikeelsele õppele üleminekust informeerimine Veebruar,

september

X       Direktor
Töörühma loomine üleminekukava koostamiseks september         Direktor
Eesti keele kursuste korraldamine läbi Töötukassa (teisipäev, neljapäev) september- detsember jaanuar-mai       Direktor
HARNO nõustaja taotlemine Oktoober, november jaanuar       Direktor
Rühmade eesti keele metoodikate kasutamise vaatlus Aasta jooksul X       Direktor

õppealajuhataja

Lasteaia dokumentatsiooni täiendamine (põhimäärus, kodukord, õppekava, arengukava) X X X X X Juhtkond

töörühm

Teatise esitamine keele oskuste mittevastavusega töötajatele   jaanuar        
Ülesütlemisavalduste esitamine keele oskuste mittevastavusega töötajatele   aprill       direktor
Keele oskuste mittevastavusega töötajatega töölepingu lõpetamine   31.juuli       direktor
Ametijuhendite muutmine   august       direktor
Üleminekukava jagada teistele koduleheküljel tutvumiseks   jaanuar       direktor

 

 1. Personalijuhtimine
Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 Vastutavad isikud
Töötajate keeleoskuste kontroll Keeleinspektsiooni poolt ja analüüsimine august vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel Direktor
Kaadri värbamine september aprill juuni juuni juuni direktor
Töötajate metoodiliste oskuste kaardistamine. Tulemuste analüüs ja koolituskava koostamine. september august august august august direktor
Eesti keele kursuste korraldamine X X       Direktor

töötajad

Keelekohvuku korraldamine personalile lasteaia baasil (1 kord nädalas) November,detsember 31.05.24 vajadusel vajadusel vajadusel Eesti keele rühmaõpetajad
Pedagoogilised nõukogud toimuvad eesti keeles osaliselt X X X X juhtkond
Koolituste ja õppereiside planeerimine ja korraldamine eesti keeles osaliselt X X X X Juhtkond

firmad

Tööjõudude vahetus eestikeelsete lasteaedadega vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel juhtkond
Korraldatud etendused lastele toimuvad eesti keeles 3 korda aastas 4 korda aastas 4 korda aastas 5 korda aastas 5 korda aastas Eesti keele õpetajad

rühmaõpetajad

Õpetajate asendusprogrammiga liitumine   X X X X õppealajuhataja

 

 1. Koostöö huvigruppidega.
Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 Vastutavad isikud
Lastevanematele on korraldatud infotunnid, infomaterjalid, koosolekud, veebiseminarid, mis on seotud eestikeelsele õppele üleminekuga, nõustamine. X X X X X HM esindajad

HARNO esindajad

KOV

direktor

 

Tihe koostöö hoolekoguga X X X X X direktor
TÜNKiga koostöö tudengide värbamiseks ja koolituste osalemiseks X X X X X Direktor
Eesti keele maja Aasta jooksul Aasta jooksul Aasta jooksul Aasta jooksul Aasta jooksul Personal

juhtkond

Täiskasvanute kooliga koostöö eesti/inglise keele õppimiseks.

 

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel Direktor

personal

Vaba Lava (etenduste vaatamine eesti keeles), Jõhvi kontserdimaja, Rugodiv, Geneva X X X X X Direktor

töötajad

Teiste eesti haridusasutuste koostöö (koolid, lasteaiad, muuseumid, õppekeskused, ainesektsioonid jne) vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel Juhtkond

töötajad

Koostöö Rajaleidjaga HEV-laste suhtes otsuste vastuvõtmisel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel Juhtkond

Õpetajad

vanemad

Koostöö pidajaga (nõustamine, infotundid, koolitused, seminarid, sh veebiseminarid, koosolekud) X X X X X Direktor

 

 

 1. Õppe- ja kasvatustegevus
Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 Vastutavad isikud
Lasteaia õppekava on muudetud.   Mai-september vajadusel vajadesel vajadusel juhkond

õpetajad

hoolekogu

Üritused lasteaias on eestikeelsed osaliselt täielik täielik täielik täielik Muusikaõpetaja

Liikumisõpetaja

Teised õpetajad

Igas rühmas on rakendatud keelekümbluse metoodika, pilootprojekti metoodika, õuesõpe jt. osaliselt X X X X Juhtkond

õpetajad

 

Õppematerjalid valmistatakse ette eesti keeles ja kasutatakse õppetegevusteks ja ruumides. X X X X X Õpetajad
Kõik huviringid viiakse läbi eesti keeles X X X X X Juhtkond

Huviringide läbiviijad

Lastele on loodud keelekeskkond: lugemispesa, õppe- ja mängunurgad. osaliselt X X X X Juhtkond

Rühma

meeskond

Äppide kasutamine (ALPA, ELIIS) X X X X X Õpetajad

juhtkond

Lastele on korraldatud õppekäigud ja õppereisid eesti keeles osaliselt X X X X Õppealajuhataja

õpetajad

Laste õppekeelega seotud hariduslike erivajaduste märkamine ja analüüs, koostöö vanematega Oktoober-november X X X X Õppealajuhataja

õpetajad

HEV-lastele õppetöö korraldus eesti keeles (tasandusrühmade olemasolu) Eesti keele õppetunnid 2 korda nädalas Igapäevane õppetegevus eesti keeles arvestades laste raskuse puue alates 01.09.2024 Igapäevane õppetegevus eesti keeles arvestades laste raskuse puue Igapäevane õppetegevus eesti keeles arvestades laste raskuse puue Igapäevane õppetegevus eesti keeles arvestades laste raskuse puue Juhtkond

õpetajad

Projektides osalemine (PRIA, KIK, Erasmus+)   X X X X Juhtkond

õpetajad

Arengukaardid ja koolivalmiduskaardid muutuvad eestikeelseks. osaliselt X X X X Õppealajuhataja

õpetajad

 

 1. Ressursside juhtimine.
Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 Vastutavad isikud
Õppevara soetamine X X X X X juhkond

õpetajad

 

Info edastamine (veeb, facebook, ZOOM, koduleht) X X X X X Juhtkond

õpetajad

 

Digimängud X X X X X õppealajuhataja
Digitehnika X X X X X direktor
Raamatud, mänguasjad, mängunurgad X X X X X Õppealajuhataja

õpetajad