INFO

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM 10.03.2021
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI JUHISED KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE JA LASTEASUTUSTE
PIDAJATELE LASTEAIA- JA -HOIU TEENUSE TAGAMISEKS
1. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume lapsevanematel vältimatu vajaduseta lapsi
lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Kui vanemal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel
võimalusi lapse koju jätmiseks, tuleb jätkuvalt võimaldada lapsele lasteaias või -hoius
käimine. KOVid peavad vajadusel tagama oma haldusterritooriumil 24/7 lasteaia ja -hoiu
teenuse elutähtsal ametikohal töötavatele lapsevanematele. Eriti oluline on tagada lasteaia
või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa
teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt
politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood,
transpordisektor jms) ning abivajavate perede lastele ja erivajadusega lastele.
2. Lasteaia direktor saab koostöös KOVga leida oma töö ümberkorraldamiseks kõige
optimaalsema lahenduse sh vajadusel näiteks ööpäevaringsete valverühmade moodustamise.
Lasteaia ja -hoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab pidaja.
3. Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad ja -hoiud arvestama oma töö
korraldamisel järgmiste ennetusmeetmetega:
o Haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse
o Vältida tuleb lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia / -hoiu hoonesse. Laste
üleandmine on soovitav korraldada võimalusel väljaspool hoonet
o Lasteaias / -hoius ei osutata huvihariduse teenust
o Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal. See tähendab, et
ka personal peab vältima kogunemisi ning lähtuma 2+2 reeglist
o Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Kui lasteaias / -hoius on moodustatud
liitrühmad, peaksid rühmas osalevad lapsed olema kogu aeg samad.
o Lasteaedades /-hoidudes olevaid spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal
kasutada erinevate rühmade lapsed. Liikumis- ja muusikatunde teha võimalusel õues,
siseruumide kasutamisel tagada enne järgmise rühma tulekut piisav aeg õhutamiseks.
o Lasteaias / -hoius tagatakse töökorras ja nõuetekohaselt toimiv ventilatsioon ning
vajadusel ruumide tuulutamine vastavalt TTJA juhistele.
o Personalil on soovitatav kanda maske. Personalile tagatakse maskid,
desinfitseerimisvahendid, regulaarne kätepesuvõimalus. Ülevaate maskide
kasutamisest ja juhendi õigeks maski kandmiseks leiab Terviseameti veebilehelt.
o Lasteaia / -hoiu personalil on võimalik lasta end eelisjärjekorras vaktsineerida.
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM 10.03.2021
4. Lasteaia / -hoiu kohatasu suuruse kehtestab lasteaia pidaja. Kui lasteaiakohta või
halduslepingu alusel lapsehoiuteenust ei ole lapsevanemal võimalik kasutada või lasteaed on
suletud, siis puudub lasteaia pidajal õigus selle perioodi eest kohatasu võtta. Kui lasteaed või
selle rühm suletakse, peab sellele eelnema kohaliku omavalitsuse üksuse vastav otsus ja ka
teavitus lapsevanematele.
5. Juhul kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks lasteaia või -hoiu teenuse
kasutamisest, soovitame võimalusel lasteaia pidajal loobuda kohatasu rakendamisest või
kohaldada selle perioodi eest väiksemat kohatasu. Palume õpetajatel olla regulaarselt
peredega ühenduses ning vajadusel teatada abivajavast lapsest ja tema perest kohaliku
omavalitsuse lastekaitsetöötajale.
6. Palume erilist tähelepanu pöörata erivajadustega lastele, et tagada neile lasteaias / -hoius ka
kriisi ajal võimalikult rutiinne päevaplaan, järjepidev arendustegevus ja vältida seeläbi lapse
terviseseisundi halvenemist. Järjepideval arendustegevusel või arendustegevuse puudumisel
on erivajadusega lapse füüsilisele ja vaimsele tervisele pikaajaline mõju ning erivajadusega
lapse abivajadus võib kriisist tuleneva üldise ärevuse tõttu oluliselt suureneda. Erivajadusega
laste teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, tugisiisikuteenus jm) peaksid toimima võimalikult
tavapäraselt, toetamaks perede toimetulekut ja laste arengut.
7. Palume lasteaia / -hoiu pidajal hoolitseda personali vaimse tervise eest ning pingelises
kriisiolukorras õpetajate toimetulekut toetada.
8. Soovitame kohalikel omavalitsustel erilise tähelepanuga jälgida laste ja perede toimetulekut
ning märgata ja pakkuda abi võimalike peremurede korral.